5%
הנחה

למזמינים באתר

תקנון הזמנות באתר הבית

 1. מובהר בזאת כי כל הזמנה המבוצעת באמצעות האתר כפופה לאישור כפר הנופש, ותהא תקפה רק לאחר שניתן אישור כפר הנופש כאמור.
 2.  הזמנה זו הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. אין אפשרות להחלפת שמות בהזמנה.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי כפר הנופש רשאי שלא לאשר ו/או רשאי לבטל באופן חד צדדי כל הזמנה שנקלטה במערכת, וכל חלק ממנה, גם אם נתקבלה בקשר אליה הודעת אישור אצל המזמין באופן אוטומטי, בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים :
  א. במקרה שבו תימצא טעות במחיר ההזמנה, לא יחייב הדבר את כפר הנופש, שיהא רשאי לזכות את המזמין בסכום העסקה ו/או ליצור איתו קשר לצורך ביצוע הזמנה תקינה.
  ב. במקרה שבו נפלה טעות בתיאור העסקה ו/או בפרט מהפרטים שפורסמו בנוגע לעסקה ו/או בתנאיה, ובשל כל טעות אנוש אחרת.
  ג. במקרה שבו נפלה טעות בהזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי של כפר הנופש.

  על כל ביטול כאמור בסעיף זה לא יחולו דמי ביטול.